• administrator@cbtact.co.th
  • 02-708-1062-4
  • FAX 02-708-0496-7
  • Help
ระบบการรับรองมาตราฐาน (IATF 16949)
มุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญที่การป้องกันจุดบกพร่อง
ลดตัวแปรและของเสียในโซ่อุปทานยานยนต์ IATF 16949:2016
ปรับใช้ได้กับการออกแบบและการพัฒนา การผลิต
และในบางกรณีก็ยังอาจรวมถึงการติดตั้งและการซ่อมบำรุงสินค้าที่เกี่ยวกับยานยนต์ด้วย