• administrator@cbtact.co.th
  • 02-708-1062-4
  • FAX 02-708-0496-7
  • Help
CSR-DIW
CSR-DIW คือโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW)
ซึ่งโครงการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ร่วมทั้งเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง
อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิด
ขึ้นกับภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล